Home

وب سایت رسمی سیدمحمدرضا تابان
 
رزومۀ فعالیتهای علمی پژوهشی سیدمحمدرضا تابان ( سامان تابان )
 
 تحصیلات تکمیلی:
• دانشجو دکتری تخصصی Phd حقوق خصوصی دانشگاه تهران
• کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
• کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز
• کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، معدّل کل ۱۹.۲۸۱
• کارشناسی علوم قضائی دانشگاه آزاد اسلامی معدّل کل ۱۹.۲۸۹
•  Master of Business Administration گرايش مدیریت بازاریابی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران معدّل کل:۱۸.۰۲
•  Master of Business Administration گرايش کارآفرینی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران معدّل کل:۱۷.۶۸
• Master of Business Administration گرایش مدیریت استراتژیک، مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فنآوري ايران و مورد تایید وزارت امور خارجه ایران GPA  ۱۸.۲۰

 Doctorate of Business Administration دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

 گواهينامه ها :

 
• گواهينامه"دوره عالی مديريت گرایش مدیریت بازاریابی"‌ ۴۵۰ ساعت آموزشی از انجمن مدیریت استراتژیک ایران، مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فنآوري ايران
• گواهينامه"دوره عالی مديريت گرایش مدیریت استراتژیک"‌ ۴۵۰ ساعت آموزشی از انجمن مدیریت استراتژیک ایران، مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فنآوري ايران
• گواهينامه "دوره جامع بورس اوراق بهادار" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "سرمايه گذاري در بازارهاي مالي بين المللي" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "تحليلگر بازارهاي مالي بين الملليCFA " از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
• گواهينامه "تحليلگر بورس" از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
• گواهينامه "تحليلگر تكنيكال بورس" از مركز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه "اصول سرمايه گذاري و تجارت" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "مديريت مالي برای مدیران غیرمالی" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "دوره جامع مديريت مالي" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده مديريتِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "پرورش نبوغ مالی" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "دوره جامع تجارت و بازرگاني بين المللي" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده مديريتِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "بازرگاني و تجارت بين الملل" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "مديريت خريد و ثبت سفارشات خارجي" از مركز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه "اصول و فنون مذاکرات تجاری" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده مديريتِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "دوره جامع مهندسي فروش و بازاريابي" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده مديريتِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "مهارتهاي فروش و بازاريابي" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "بازاريابي و مديريت بازار" از موسسه آموزش عالي مديريت و فنآوري، مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فنآوري ايران
• گواهينامه "بازاريابي و فروش مستقيم" از مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه "بازاريابي و فروش غيرمستقيم" از مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه " رفتارشناسي و روانشناسي ارتباط با مشتريCRM" از مرکز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه "حسابداري مالي" از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
• گواهينامه "حسابداري" از مركز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه "دوره مهارتهای فردی مديريت" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "دوره جامع مديريت منابع انساني" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده مديريتِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "مدير ديپلمات" از مركز آموزش بازرگانی وزارت بازرگانی
• گواهينامه "الزامات سيستم مديريت كيفيت و اصول هشتگانه استاندارد ISO ۹۰۰۱,۲۰۰۸" از سازمان مديريت صنعتي منطقه جنوب  و اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي فارس
• گواهينامه "سرمايه گذاري در مُستَغِلات" از مرکز آموزش های کاربردی دانشكده كارآفرينيِ دانشگاه تهران
• گواهينامه "رايانه كار ICDL " از سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
 
 اختراعات:
۱ – شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۲۸۶۱    تاریخ :  ۲۷/۶/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۲– شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۲۸۶۲    تاریخ :  ۲۷/۶/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۳ – شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۲۸۸۱   تاریخ :  ۲۷/۶/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۴ – شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۵۴۶۸   تاریخ :  ۲۳/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۵– شماره ثبت اختراع در ایران :   ۵۵۴۶۹  تاریخ : ۲۳/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۶ – شماره ثبت اختراع در ایران :   ۵۵۴۷۰   تاریخ : ۲۳/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۷ – شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۵۴۷۵    تاریخ : ۲۳/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۸– شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۵۴۷۶  تاریخ : ۲۳/۹/۱۳۸۷ مخترعین: سیدمحمدرضا تابان و همکاران
۹ – شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۵۵۲۳   تاریخ : ۲۵/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۰ – شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۵۵۲۸   تاریخ : ۲۵/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۱ – شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۵۵۲۹   تاریخ :  ۲۵/۹/۱۳۸۷ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۲ –شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۸۲۴۰   تاریخ : ۲۳/۱/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۳ – شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۸۲۴۱   تاریخ : ۲۳/۱/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۴- شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۸۲۴۲   تاریخ : ۲۳/۱/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۵ – شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۹۴۵۸   تاریخ : ۱۹/۳/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۶- شماره ثبت اختراع در ایران :  ۵۹۴۵۹   تاریخ : ۱۹/۳/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۷ – شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۹۴۶۸  تاریخ  ۱۹/۳/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
۱۸ – شماره ثبت اختراع در ایران : ۵۹۴۷۱   تاریخ : ۱۹/۳/۱۳۸۸ مخترع: سیدمحمدرضا تابان
 
 تاییدیه علمي و ارزیابی علمی اختراعات :
 

  1. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۹۳۳۶-۱/پ/ف  ۲۰/۹/۱۳۸۷
  2. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۹۳۳۷-۱/پ/ف  ۲۰/۹/۱۳۸۷
  3. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۹۳۳۸-۱/پ/ف  ۲۰/۹/۱۳۸۷
  4. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۲۲۴۴-۱/پ/ف  ۱۳/۳/۱۳۸۸
  5. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۲۲۴۵-۱/پ/ف  ۱۳/۳/۱۳۸۸
  6. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۱۲۴۶-۱/پ/ف  ۱۳/۳/۱۳۸۸
  7. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۲۲۴۷-۱/پ/ف  ۱۳/۳/۱۳۸۸
  8. تاییدیه علمی و ارزیابی علمی اختراع به شماره ثبت : ۲۲۴۸-۱/پ/ف  ۱۳/۳/۱۳۸۸

 
 مدال و جوایز :
 
 دریافت دو مدال نقره و دو دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی مخترعین سوییس، ژنو،  پالکسپو ، ۳th April ۲۰۰۹
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی
 
 شرکت در همایش بین المللی مخترعین آیتکس ۱۷th May ۲۰۰۹
(گواهی مورد تایید سفارت ایران، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
گواهی       تاییدیه گواهی       تصویر ترجمه رسمی
 دریافت مدال طلا و مدال برنز و دو دیپلم عالي افتخار، در مسابقات بین المللی مخترعین لهستان، وَرشُو  ۳th June ۲۰۰۹
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی
 شرکت در مسابقه بین المللی مخترعین سوریه، دمشق۱۵th July ۲۰۰۹ و دریافت مدال و جایزه ویژه مسابقه، مدال طلا و دو  مدال نقره
 (دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران در دمشق، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران و مورد ثبت و تایید در سفارت سوریه در تهران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی
 دریافت  مدال برنز و چهار دیپلم عالي افتخار در نمايشگاه بین المللی اختراعات، ايده هاي نوين، تكنولوژي و فنآوريهاي جديد کرواسی، زاگرب۲۰۰۹ Sep
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران در زاگرِب و مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی
 دریافت دو مدال طلا  جِنیوس و سه دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی مخترعین مجارستان، بوداپست، جِنیوس ۲۰۰۹ ۱۲th Sep و نيز دريافت مدال طلا_جایزه ویژه (Special Award) از جامعه مخترعين استراليا
(گواهی ها و دیپلم ها مورد ثبت و تایید سفارت ایران در بوداپِست، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران و مورد ثبت و تایید سفارت مجارستان در تهران و مورد ثبت و تایید در سفارت استرالیا در تهران)
تصویر گواهی     مهر و تاییدیه گواهی     تصویر ترجمه رسمی
تصویر گواهی     مهر و تاییدیه گواهی     
تصویر گواهی     مهر و تاییدیه گواهی     
 دریافت مدال طلا_جایزه ویژه (Special Award)، مدال طلا و مدال نقره و سه دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی اختراعات، پژوهشهاي علمي و فنآوريهاي نوين رومانی، بخارست۲۰۰۹ ۳۱th Oct
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران در بُخارِست و مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      
 دریافت مدال نقره و دو دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی مخترعین آلمان، نورنبرگ   ۸th Nov ۲۰۰۹
تصویر گواهی یک                تصویر گواهی دو
 دریافت جایزه ویژه (Special Award)، مدال نقره، مدال برنز و سه دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی اختراعات، پژوهشهاي علمي و فنآوريهاي نوين رومانی، بخارست  ۹th Oct ۲۰۱۰
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران در بُخارِست و مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی   
 دریافت  مدال برنز و دیپلم عالي افتخار در نمايشگاه بین المللی اختراعات، ايده هاي نوين، تكنولوژي و فنآوريهاي جديد کرواسی، زاگربOct ۲۰۱۰
(دیپلم مورد تایید سفارت ایران در زاگرِب و مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی
 دریافت مدال طلاجايزه ويژه(Special Prize) ، مدال نقره و دو دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی مخترعین لهستان،  وَرشُو   ۲۲th Oct ۲۰۱۰
 
 دریافت دو مدال برنز و دو دیپلم عالي افتخار در مسابقات بین المللی مخترعین کره، سِئول  ۵th Dec ۲۰۱۰
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران در سِئول و مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی
تصویر گواهی      تصویر تاییدیه گواهی      تصویر ترجمه رسمی
 دریافت مدال نقره، مدال برنز و دودیپلم افتخار در مسابقات بین المللی اختراعات، پژوهشهاي علمي و فنآوريهاي نوين رومانی، بخارست  ۸th Oct ۲۰۱۱
(دیپلم ها مورد تایید سفارت ایران در بُخارِست و مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک وزارت امورخارجه ايران)
تصویر گواهی      تصویر گواهی
 دریافت مدال طلا و مدال نقره و دو دیپلم عالي افتخار، در مسابقات بین المللی مخترعین لهستان، وَرشُو ۵th Nov ۲۰۱۱ 
تصوویر گواهی      تصویر گواهی
 مسابقات بين المللي مخترعين كه در بالا مطرح شد، با حمايت مستقيم نهاد مالكيت فكري سازمان ملل متحد WIPO و با حمايت فدراسيون بين المللي مخترعينIFIA و وزارت علوم و تحقيقات و انجمنهاي مخترعين كشورهاي شركت كننده تحت كنوانسيون پاريس برگزار گرديده و مورد تاييد كشورهای عضو كنوانسيون پاريس ميباشد.
 
 
 دريافت "دکترا افتخاری" از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران (تاسیس۱۳۶۲)
{ ترجمه رسمي به انگليسي، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک  وزارت امور خارجه ایران – تهران}
تصویر دکترا افتخاری          تصویر ترجمه رسمی با مهر وزارت امور خارجه
 دریافت  ۹  عدد  دیپلم عالی افتخار، از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران (تاسیس۱۳۶۲)
{ ترجمه رسمي به انگليسي، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک  وزارت امور خارجه ایران – تهران}
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
تصویر گواهی         تصویر ترجمه رسمی گواهی
 
 دریافت لوح تقدیر ، از سایت مخترعین ایران تهران ۱۳۸۷     Dec ۲۰۰۸    
{ ترجمه رسمي به انگليسي، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک  وزارت امور خارجه ایران – تهران}
تصویر گواهی      تصویر ترجمه رسمی گواهی
 دریافت مدال و تقدیرنامه علمی-پژوهشی با عنوان "مخترع برجسته" و "پژوهشگر  برتر" از دفتر فدراسیون بین المللی مخترعینIFIAبه انضمام امضا عضو هیات رئیسه و نماینده دائم فدراسیون بین المللی مخترعین Oct ۲۰۰۹IFIA
{مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک  وزارت امور خارجه ایران – تهران}
تصویر لوح تقدیر      تصویر ترجمه رسمی
 دریافت دیپلمهای افتخار و تقدیرنامه های علمی-پژوهشی از شخصیتهای برجسته علمی و اقتصادی :
  George Lugosi رئیس جامعه مخترعین S.I.T.S  استرالیا،
(با مهر،امضاء و تایید کنسولی استرالیا در تهران)
Dr Adam Rylski  رئیس جامعه مخترعین IWIS  لهستان،
 Doru Simovici مدیر جامعه مخترعین ROMEXPO رُومانی،
 Dorian Chirosca  مدیر جامعه مخترعین AGEPI  جمهوری مُلدُوا،
Dr Szantay Csaba   مدیر جامعه مخترعین  MAFE مجارستان،
Dr Vedres Andras   پرزیدنت فدراسیون جهانی مخترعینIFIA ،
(با مهر،امضاء و تایید کنسولی مجارستان در تهران)
  Dr Amer Husni Lutfi  وزیر اقتصاد و بازرگانی کشور سوریه
(با مهر،امضاء و تایید سفارت سوريه در تهران)
Dr Augustine S.H Ong  رئیس جامعه مخترعین و مبتکرین ITEX مالزی،
David Taji   رئیس هیات داوران مسابقه بین المللی مخترعین پالکسپو سوئیس ژنو
 
 عناوین علمی کسب شده:
 
• کسب عنوان "پژوهشگر ممتاز" از دفتر فدراسیون بین المللی مخترعین. ۱۳۸۸
 
• کسب عنوان "پژوهشگر ممتاز" از جامعه مخترعین و مبتکرین ایران. ۱۳۸۹
 
 
 عضویت انجمنهای علمی :
 
• عضو فدراسیون بین المللی مخترعین  IFIA  (کد عضویت: ۰۱۰۰۴۶۵)
تصویر کارت عضویت            تصویر ترجمه رسمی کارت
• عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران (تاسیس ۱۳۶۲) (کد عضویت: ۱۶۷۴)
تصویر کارت عضویت            تصویر ترجمه رسمی کارت       معرفی نامه
تصویر تمدید کارت عضویت
• عضو انجمن مخترعین کشور (کد عضویت: ۴۵۲۷)
تصویر کارت عضویت            تصویر ترجمه رسمی کارت
• عضو سایت مخترعین ایران (کد عضویت: ۸۰۳۳۷)
تصویر کارت عضویت
• عضو کانون متفکرین ایران
تصویر نامه کانون متفکرین ایران
 
 تسلط به زبان:
 
            ● انگلیسی
 
            ● فرانسه
 
 کنفرانس :
 
• سخنران و ارائه دهنده مقاله،  به عنوان مخترع و پژوهشگر برتر، با عنوان مقاله "توسعه اختراع و طرح تجاری"، در "دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران"و دریافت لوح تقدیر از این کنفرانس ملی. ۱۳/۰۸/۱۳۸۸
{ ترجمه رسمي به انگليسي، مورد ثبت و تایید در واحد تایید اسناد و مدارک  وزارت امور خارجه ایران – تهران}
تصویر گواهی      تصویر ترجمه رسمی
• شركت در كنفرانس "نگارش مقالات علمي"، دانشگاه شیراز، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران شاخه فارس ۱۳۸۸.
• شركت در كنفرانس "مقاله نویسی پیشرفته"، دانشگاه شیراز، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران شاخه فارس ۱۳۹۶.
• شركت در كنفرانس "نگارش پیشینه مقالات علمي"، دانشگاه شیراز، انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران شاخه فارس ۱۳۹۶.
• شركت در كنفرانس "نگارش مقالة علمی برای نشریه‌های علمی فارسی زبان" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "نگارش مقاله علمی برای نشریه‌های نمایه شده در نمایه‌نامه‌های جهانی (وب آو ساینس و اسکوپوس)" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "نگارش پایان‌نامه و رساله" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "استخراج مقالة علمي از پايان نامه، رساله، و طرح پژوهشي" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "داوري مقاله هاي علمی برای نشریه های علمی فارسی" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "سبک‌های سخنرانی تاثیر گذار، فن بیان و ارتباط مؤثر" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "جستجوی و بازیابی پیشرفته اطلاعات علمی از پایگاه های اطلاعاتی و استنادی بین المللی" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
• شركت در كنفرانس "تربیت آموزشگر دانشگاهی" پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران وزارت علوم، ۱۳۹۹.
 
 کتابهای تاليف شده:
 
۱- کتاب قانون ثبت اختراعات و مالكيتهاي صنعتي (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) شابک ۸-۲۸۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۶ ، تعداد صفحه: هزار و دویست و هشتاد صفحه "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۲- کتاب راهنمای تدوين اِظهارنامه ثبت اختراع شابک ۷-۲۴۹-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۷۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۳- کتاب ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاريِ ايالات متحده شابک ۵-۲۸۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۴- کتاب سازمان جهاني مالكيت فكري   WIPOشماره شابک ۰-۲۴۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۶۵ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۵- کتاب خلاقيت و نوآوري شابک ۳-۲۵۰-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۸۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۶- کتاب روش هاي رشد، پرورش و برانگیختن خلاقيت شابک ۲-۲۸۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۷- کتاب خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی {ویژه دانشجویان MBA}، شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۴۹-۴‬‬"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
تصویر جلد کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۸- کتاب راهنمای تحصیل در خارج از کشور شابک ۶-۲۸۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۳ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب

مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۹- کتاب سازمان تجارت جهانی WTO شابک ۹-۲۸۷-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۱۰- کتاب تحليل تكنيكال بازارهاي مالي،شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۲-۲ 
"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۱۱-  کتاب مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، "، شابک: ۵-۴۱۲-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر: ۱۲۶۶۲۵۱، نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۲- کتاب حقوق کیفری بورس اوراق بهادار، شابک: ۶-۴۱۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۴۸، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۳کتاب مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی، شابک: ۹-۴۱۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۵۳، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۴- Law Dictionary (Business & Law) English to Persian، کتاب فرهنگ لفت حقوقی بازرگانی {انگلیسی به پارسی} ‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۳-۹‬‬، شماره مجوز نشر: ۱۲۴۲۱۷۴، "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۵- کتاب مجموعه قوانین اساسی ایران از عهد باستان تا کنون (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه)، شابک: ۳-۴۱۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۷۰۴۴۸، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" فهرست مطالب کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۶۱کتاب مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر قضات، شابک: ۲-۴۱۳-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۴۹، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
نامه انتشارات نوید مبنی بر  چاپ کتب فوق
 
 کتابهای در حال نگارش:
عنوان کتاب: "کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بانضمام ترمینولوژی حقوق مدنی(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان
عنوان کتاب: "کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، بانضمام ترمینولوژی حقوق تجارت"(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان

عنوان کتاب: "ترمینولوژی حقوق" (در حال نگارش کتاب)، "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان"

عنوان کتاب: "دانشنامه حقوق ثبت" (در حال نگارش کتاب)، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"

 Law Dictionary-French to English & Persian، کتاب فرهنگ لفت حقوقی {فرانسه به  انگلیسی و پارسی}  (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان

** تألیف کتب علمی [تألیف و تدوین کتابهای درسی دانشگاهی رشته حقوق-گروه مؤلفین]، به اتفاق سایر اساتید دانشگاهی - ادامه مطلب

 
 اهدائیات :
۱ - اهدا مدال نقره که در مسابقه بین المللی مخترعین سوئیس دریافت کرده بودند، به دانشگاه علوم پزشكي، بدون هیچ گونه چشم داشت مادی و معنوی جهت ترویج فرهنگ تولید علم و خدمت به جامعه علمی کشور، با اتکا به ابتکار و اختراع  و دانش داخلی،  به رسم یادبود . ۱۳۸۷
۲ - اهدا جایزه ویژه که در مسابقه بین المللی مخترعین سوریه دریافت کرده بودند، به دفتر نمایندگی فدراسیون بین المللی مخترعین IFIAدر تهران، بدون هیچ گونه چشم داشت مادی و معنوی به جهت ترویج فرهنگ تولید علم و خدمت به جامعه علمی کشور، با اتکا به ابتکار و اختراع  و دانش داخلی،  به رسم یادبود و تشویق دیگر دانشجویان . ۱۳۸۸
تصویر گواهی
۳ - اهدا مدال طلا و جایزه ویژه که در مسابقه بین المللی مخترعین روماني دریافت کرده بودند، به وزارت امور خارجه ژاپن بدون هیچ گونه چشم داشت مادی و معنوی و به جهت ابراز همدردي با مردم و دولت ژاپن پس از حوادث مارچ ۲۰۱۱ . ۱۳۹۰
 
 
● سمت اجرایی:
 
● مشاور حقوقی
● مدير عامل و رئيس هيات مديره "شرکت بازرگاني بين المللي سامان"
● سامانه جامع آموزش عالی راهبردیMBA زیر پورتال مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران سمت: مدیر استان فارس و سرپرست منطقه جنوب از خرداد ۹۲ تا خرداد ۹۳
● تدریس دروس: 
 
                  بازاریابی و مدیریت بازار،
                  تحلیل تکنیکال بورس،
                  کارآفرینی عمومی،
                  حقوق تجارت،
                  سرمایه گذاری در بازارهای مالی بین المللی
                  خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
                  
--------------------------------------------------
فعالیتها و دستاوردهای عِلمی تحقیقاتی فرهنگیِ ایشان، انفرادی و با تلاش و هزینه شخصی بوده و تحت پوشش و حمایت و تعهد هیچ گونه سازمان، موسسه، انجمن، دانشگاه و شخص حقیقی یا حقوقی نبوده اند و کلیه امتیازات مادی و حقوق معنوی طرحها و عناوین و دستاوردهای علمی، مادی و معنوی ایشان محفوظ است./

--------------------------------------------------

بدینوسیله رسماً به اطلاع می رساند، که این وب سایت، تنها وب سایت شخصی آقای سیدمحمدرضا (سامان) تابان می باشد، در هیچکدام از شبکه های اجتماعی مجازی اعم از مجاز یا غیرمجاز هیچ صفحه ای نداشته و کلیه اطلاعات و اطلاع رسانی ها و تمام امور مربوط به ایشان، صرفا از طریق این وب سایت انجام میپذیرد و غیر از آن، فاقد اعتبار و وجاهت است./

 

درج هر گونه مطلب، مصاحبه، نقل قول و اقتباس از کتاب یا مقالات ایشان، صرفا منوط به اجازه کتبی و رسمی است، در غیر اینصورت مورد پیگرد قانونی قرار داده خواهد شد. کلیه حقوق محفوظ است./
به استناد قانون جرائم رایانه ای باسوءاستفاده کنندگان، متخلفین و مزاحمین سایبری برخورد قانونی خواهدشد.
کلیّۀ حقوق مادّی و معنوی محفوظ است.
 

IPآدرس بازدیدکننده سایت، ثبت شد.