مقالات

1- مقاله "سواد رسانه ای و تاثیر آن بر ارتقای جایگاه شهروند هوشمند در تهران"، کنفرانس تهران هوشمند شهرداری تهران 1398، هادی صادقی اول و سیدمحمدرضا تابان. (چاپ و منتشر شده)
2- مقاله ISC "بایسته های تحقق آموزش شهروند الکترونیک، جهت پیشگیری از نقض حریم خصوصی در فضای سایبری ایران"، نخستین کنفرانس ملی حقوق فقه و فرهنگ، 1399، هادی صادقی اول و سیدمحمدرضا تابان. (چاپ و منتشر شده)
3- مقاله ISC "مطالعه تطبیقی ماهیت و مبانی حقوقی تراست و اجرای آن در حقوق انگلیس با وقف در حقوق ایران"، نخستین کنفرانس ملی حقوق فقه و فرهنگ 1399، سیدمحمدرضا تابان* (چاپ و منتشر شده)
4- مقاله ISC "اثربخشی فضای سایبر بر حقوق شهروندی و کارکرد دولت الکترونیک"، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
5- مقاله ISC "پژوهش تطبیقی نحوه اقدام تِراستی ها بصورت اجتماع در تِراست در حقوق انگلیس با متولیان موقوفه در وقف در حقوق ایران"، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
6- مقاله ISC "شکاف دیجیتال و چالش های اجرای عادلانه حقوق شهروندی در دولت الکترونیک مبتنی بر فضای سایبر"، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
7- مقاله ISC "مطالعه تطبیقی وضعیت حبس مال موقوفه و مالکیت آن در وقف با دوگانگی مالکیت تراست در حقوق انگلیس"، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
8- مقاله ISC "الزامات و فرصت‌های تکوین حقوق شهروندی مبتنی بر فضای سایبر در ایران"، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
9-مقاله ISC "پژوهش تطبیقی فروش اموال تراست در حقوق انگلیس و تطبیق آن با وقف در حقوق ایران"، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
10- مقاله ISC "بررسی مبانی نظری حقوق شهروندی و شهروند الکترونیک در اندیشه های حقوقی سیاسی و جایگاه آن در قوانین موضوعه ایران"، دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
11- مقاله ISC "Definition and nature of the Digital Divide and its impact on citizen rights in Iran"، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
12- مقاله ISC "Investigating Citizen Rights and Privacy in Iran Cyberspace"، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)
13- مقاله ISC "A Comparative Study of the Principles, Structure and Function of Endowment in Iran Law and Trust in English Law"، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، 1399، سیدمحمدرضا تابان* (پذیرش نهایی شده)