مجموعه آثار

 کتابهای تاليف شده:
 
۱- کتاب قانون ثبت اختراعات و مالكيتهاي صنعتي (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) شابک ۸-۲۸۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۶ ، تعداد صفحه: هزار و دویست و هشتاد صفحه "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۲- کتاب راهنمای تدوين اِظهارنامه ثبت اختراع شابک ۷-۲۴۹-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۷۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۳- کتاب ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاريِ ايالات متحده شابک ۵-۲۸۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۴- کتاب سازمان جهاني مالكيت فكري   WIPOشماره شابک ۰-۲۴۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۶۵ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۵- کتاب خلاقيت و نوآوري شابک ۳-۲۵۰-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۸۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۶- کتاب روشهاي رشد، پرورش و برانگیختن خلاقيت شابک ۲-۲۸۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۷- کتاب خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی {ویژه دانشجویان MBA}، شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۴۹-۴‬‬"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
تصویر جلد کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۸- کتاب راهنمای تحصیل در خارج از کشور شابک ۶-۲۸۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۳ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب

مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است