مجموعه آثار

 کتابهای تاليف شده:
 
۱- کتاب قانون ثبت اختراعات و مالكيتهاي صنعتي (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) شابک ۸-۲۸۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۶ ، تعداد صفحه: هزار و دویست و هشتاد صفحه "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۲- کتاب راهنمای تدوين اِظهارنامه ثبت اختراع شابک ۷-۲۴۹-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۷۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۳- کتاب ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات و علائم تجاريِ ايالات متحده شابک ۵-۲۸۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۴- کتاب سازمان جهاني مالكيت فكري   WIPOشماره شابک ۰-۲۴۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۶۵ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۵- کتاب خلاقيت و نوآوري شابک ۳-۲۵۰-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۸۱۷۸۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۶- کتاب روش هاي رشد، پرورش و برانگیختن خلاقيت شابک ۲-۲۸۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۴ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۷- کتاب خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی {ویژه دانشجویان MBA}، شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۴۹-۴‬‬"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
تصویر جلد کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۸- کتاب راهنمای تحصیل در خارج از کشور شابک ۶-۲۸۸-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۵۳ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
فهرست کتاب

مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۹- کتاب سازمان تجارت جهانی WTO شابک ۹-۲۸۷-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸ شماره مجوز نشر کتاب ۱۱۹۸۰۴۸ "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۱۰- کتاب تحليل تكنيكال بازارهاي مالي،شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۲-۲ 
"نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
این کتاب، در كتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است
 
۱۱-  کتاب مجموعه قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار، "، شابک: ۵-۴۱۲-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر: ۱۲۶۶۲۵۱، نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۲- کتاب حقوق کیفری بورس اوراق بهادار، شابک: ۶-۴۱۵-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۴۸، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۳کتاب مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی، شابک: ۹-۴۱۴-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۵۳، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
فهرست کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۴- Law Dictionary (Business & Law) English to Persian، کتاب فرهنگ لفت حقوقی بازرگانی {انگلیسی به پارسی} ‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۱۹۲-۳۷۳-۹‬‬، شماره مجوز نشر: ۱۲۴۲۱۷۴، "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۱۵- کتاب مجموعه قوانین اساسی ایران از عهد باستان تا کنون (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه)، شابک: ۳-۴۱۶-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۷۰۴۴۸، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" فهرست مطالب کتاب
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
 
۶۱کتاب مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر قضات، شابک: ۲-۴۱۳-۱۹۲-۶۰۰-۹۷۸، شماره مجوز نشر کتاب: ۱۲۶۶۲۴۹، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان" - منتشر شده در شهریورماه ۱۳۹۳
مشخصات کتاب در سایت رسمی "سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران"
نامه انتشارات نوید مبنی بر  چاپ کتب فوق
 
 کتابهای در حال نگارش:
عنوان کتاب: "کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بانضمام ترمینولوژی حقوق مدنی(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان
عنوان کتاب: "کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، بانضمام ترمینولوژی حقوق تجارت"(در حال نگارش کتاب)، مؤلّف: سیدمحمدرضا تابان

عنوان کتاب: "ترمینولوژی حقوق" (در حال نگارش کتاب)، "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان"

عنوان کتاب: "دانشنامه حقوق ثبت" (در حال نگارش کتاب)، "نویسنده: سیدمحمدرضا تابان"

 

 Law Dictionary-French to English & Persian، کتاب فرهنگ لفت حقوقی {فرانسه به  انگلیسی و پارسی}  (سه زبانه: پارسی انگلیسی فرانسه) "مؤلف: سیدمحمدرضا تابان
 

** تألیف کتب علمی [تألیف و تدوین کتابهای درسی دانشگاهی رشته حقوق-گروه مؤلفین]، به اتفاق سایر اساتید دانشگاهی - ادامه مطلب

بدینوسیله رسماً به اطلاع میرساند، که این وب سایت، تنها وب سایت رسمی شخصی آقای  سیدمحمدرضا تابان ( سامان تابان ) میباشد و ایشان در هیچکدام از وب سایت های شبکه های اجتماعی اعم از مجاز یا غیر مجاز، هیچ گونه تارنما،پروفایل یا صفحه ای ندارند و کلیه اطلاعات و اطلاع رسانیها و تمام امور مربوط به ایشان، صرفا فقط و فقط از طریق این وب سایت انجام میپذیرد و غیر از آن، فاقد اعتبار و وجاهت است./-

درج هر گونه مطلب، مصاحبه، نقل قول و اقتباس از کتاب یا مقالات ایشان، صرفا منوط به اجازه کتبی و رسمی است، در غیر اینصورت مورد پیگرد قانونی قرار داده خواهد شد./-
به استناد قانون جرائم رایانه ای باسوءاستفاده کنندگان، متخلفین و مزاحمین سایبری برخورد قانونی خواهدشد.
کلیّۀ حقوق مادّی و معنوی محفوظ است.